Jak mediace funguje

Mediace probíhá jako společná schůzka stran sporu a mediátora – nestranného a nezávislého odborníka na komunikaci a řešení sporů, který je vázán mlčenlivostí nejen v průběhu mediace, ale i do budoucna. Mediátor pracuje ve prospěch obou stran. Vede jednání tak, aby se účastníci mohli ke vzniklé situaci vyjádřit, vyjasnili si svá stanoviska a společně hledali oboustranně přijatelná řešení.
Mediační sezení trvá obvykle tři hodiny, ve složitějších případech je zapotřebí více sezení. Mediaci je možné kdykoli ukončit, nikdo nemůže být do mediace nucen.
Cílem mediace je vyvážená a prakticky proveditelná dohoda, která může sloužit i jako podklad pro soudní jednání ve věcech, kdy zákon vyžaduje konečné rozhodnutí soudu (např. úprava poměrů nezletilých dětí, rozvod).
Mediaci provádím sama nebo ve dvojici s dalším mediátorem. Druhého mediátora využívám, pokud je to pro strany přínosné. Zapojení druhého mediátora nezvyšuje cenu mediace.
Je možné si vybrat místo pro mediační sezení v Praze 5,  Plzeňská 174  nebo na Smíchově v Centru pro manželství a rodinu, o.s., Ostrovského 3, Praha 5 (Ženské domovy).Soubor ke stažení: Vzor smlouvy o provedení mediace

 


 

Mediační doložka

Mediační doložka zavazuje účastníky smlouvy, aby dříve, než se se svým sporem obrátí k soudu či k rozhodčímu řízení, podstoupily mediační jednání.
„Obě smluvní strany se zavazují, že v případě sporu, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se nejprve pokusí o vyřešení tohoto sporu mediačním jednáním, a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním (rozhodčím) řízení.“
Mediační doložka nemůže stranám sporu zabránit uplatnit sporné právo u soudu nebo v rozhodčím řízení, doporučuje se zahrnout do ujednání o mediační doložce i smluvní pokutu.


 

Nenásilná komunikace


Nenásilná komunikace má čtyři základní složky:

  1. nejprve pozorujeme, co se skutečně děje
  2. potom vyjádříme, co cítíme
  3. rozpoznáme svoje skutečné potřeby
  4. sdělujeme sobě i druhým, co by nás potěšilo nebo obohatilo.


Stejné čtyři složky se snažíme empaticky rozpoznat u druhých lidí, snažíme se zjistit co pozorují, cítí a potřebují a co by je obohatilo. Podstata metody spočívá v uvědomění těchto jednotlivých komponent, ne ve vlastní výměně slov.
Koučink v nenásilné komunikaci pomáhá převést teoretické poznatky do praxe, upevnit nové návyky. Vždy vychází z individuálních potřeb klienta.